.

WWE SmackDown số 1151: Với SmackDown đến Madison Plaza Garden, Blolesna trở lại SmackDown

.
2021-09-29 09:47:32 (GMT+7)
SmackDown

Thời gian phát sóng: ngày 11 tháng 9 năm 2021

Poke Wechat WWO

với SmackDown đến Madison Square Garden, Blo Lesner trở lại thương hiệu Blue SmackDown Giải thích tiếng Trung và tiếng Anh:

Chơi

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...